ហេង សុធីរ

ប័ណ្ណព័ត៌មាន

 

94 free
  • ឈ្មោះ: ហេង សុធីរ

  • ភេទ: ប្រុស

  • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត:​ ១៨ សីហា ១៩៩៦

  • តួនាទី: និពន្ធនាយក

  • លេខទូរស័ព្ទ: 088 8 85 85 01

  • លេខសម្គាល់: N 0001 | WND.2023

  • ថ្ងៃចេញប័ណ្ណ: ០១ មករា ២០២៣

  • ថ្ងៃផុតកំណត់ប័ណ្ណ: ៣១ ធ្នូ ២០២៣

លិខិតតែងតាំងចេញដោយអង្គភាព