ហួរ ហៀង

 

ប័ណ្ណព័ត៌មាន

 

94 free
  • ឈ្មោះ: ហួរ ហៀង

  • ភេទ: ប្រុស

  • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត:​ ៣០ ឧសភា ១៩៨៧

  • តួនាទី: ភ្នាក់ងារយកព័ត៌មាន

  • លេខទូរស័ព្ទ: 069 67​ 99 66

  • លេខសម្គាល់: N0049 | WND.2024

  • ថ្ងៃចេញប័ណ្ណ: ២០ តុលា ២០២៣

  • ថ្ងៃផុតកំណត់ប័ណ្ណ: ៣១ ធ្នូ ២០២៤

លិខិតតែងតាំងចេញដោយអង្គភាព