លី សេងឈ័ង

ប័ណ្ណព័ត៌មាន

 

94 free
  • ឈ្មោះ: លី សេងឈ័ង

  • ភេទ: ប្រុស

  • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត:​ ០៩ តុលា ១៩៩៩

  • តួនាទី: និពន្ធនាយករង (ប្រចាំការ)

  • លេខទូរស័ព្ទ: 010 200 250

  • លេខសម្គាល់: N 0003 | WND.2023

  • ថ្ងៃចេញប័ណ្ណ: ០១ មករា ២០២៣

  • ថ្ងៃផុតកំណត់ប័ណ្ណ: ៣១ ធ្នូ ២០២៣

លិខិតតែងតាំងចេញដោយអង្គភាព