ស៊ឹប សុភ័ក្រ

ប័ណ្ណព័ត៌មាន

 

94 free
  • ឈ្មោះ: ស៊ឹប សុភ័ក្រ

  • ភេទ: ប្រុស

  • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត:​ ០៨ ឧសភា ១៩៨៥

  • តួនាទី: អ្នកយកព័ត៌មាន

  • លេខទូរស័ព្ទ: 088 345 6719

  • លេខសម្គាល់: N 0036 | WND.2023

  • ថ្ងៃចេញប័ណ្ណ: ១១ មីនា ២០២៣

  • ថ្ងៃផុតកំណត់ប័ណ្ណ: ៣១ ធ្នូ ២០២៣

លិខិតតែងតាំងចេញដោយអង្គភាព