ថៃ ស៊ាងម៉ី

94 free

ប័ណ្ណព័ត៌មាន

 

  • ឈ្មោះ: ថៃ ស៊ាងម៉ី

  • ភេទ: ប្រុស

  • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: ​២៥ វិច្ឆិកា ១៩៩៩

  • តួនាទី: ចាងហ្វាង

  • លេខទូរស័ព្ទ: 096 890 85 85

  • លេខសម្គាល់: N 0002 | WND.2023

  • ថ្ងៃចេញប័ណ្ណ: ០១ មករា ២០២៣

  • ថ្ងៃផុតកំណត់ប័ណ្ណ: ៣១ ធ្នូ ២០២៣