ធី សុខវ៉ក់

ប័ណ្ណព័ត៌មាន

 

94 free
  • ឈ្មោះ: ធី សុខវ៉ក់

  • ភេទ: ប្រុស

  • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត:​ ១៦ តុលា ១៩៨៦

  • តួនាទី: អ្នកយកព័ត៌មាន

  • លេខទូរស័ព្ទ: 095 871 838

  • លេខសម្គាល់: N 0039 | WND.2023

  • ថ្ងៃចេញប័ណ្ណ: ០១ មករា ២០២៣

  • ថ្ងៃផុតកំណត់ប័ណ្ណ: ៣១ ធ្នូ ២០២៣

លិខិតតែងតាំងចេញដោយអង្គភាព