យឹម សេងយាន

ប័ណ្ណព័ត៌មាន

 

94 free
  • ឈ្មោះ: យឹម សេងយាន

  • ភេទ: ប្រុស

  • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត:​ ១០ តុលា ១៩៧៤

  • តួនាទី: ទីប្រឹក្សាអង្គភាព និងជាភ្នាក់ងារយកព័ត៌មាន

  • លេខទូរស័ព្ទ: 089 40 98 55

  • លេខសម្គាល់: N0005 | WND.2024

  • ថ្ងៃចេញប័ណ្ណ: ០៣ តុលា ២០២៣

  • ថ្ងៃផុតកំណត់ប័ណ្ណ: ៣១ ធ្នូ ២០២៤

លិខិតតែងតាំងចេញដោយអង្គភាព