រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ការផ្ទេរធនធានពីថវិការដ្ឋជូនមូលនិធិក្រុង-ស្រុក

94
0 1,000

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ការផ្ទេរធនធានពីថវិការដ្ឋជូនមូលនិធិក្រុង-ស្រុក។

94 free

អនុក្រឹត្យនេះ កំណត់អំពីអត្រាជាភាគរយ នៃចំណូលចរន្ដថវិកាជាតិ ដែលត្រូវផ្ទេរប្រចាំឆ្នាំ ជូនមូលនិធិក្រុង ស្រុក និងរូបមន្ដ សន្ទស្សន៍នៃការវិភាជមូលនិធិក្រុង ស្រុក ព្រមទាំងកម្មវិធីនៃការផ្ទេរឥណទាន និងសាច់ប្រាក់ទៅឲ្យរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក សម្រាប់ថិរវេលា៥ឆ្នាំ ពីឆ្នាំ២០២៤ ដល់ឆ្នាំ២០២៨។

ខាងក្រោមនេះ ជាអនុក្រឹត្យ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...