ក្រសួងធនធានទឹក បង្ហាញល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សាឆ្នាំ២០២៣

94
0 864

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧត្តុនិយម នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានបង្ហាញល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សាឆ្នាំ២០២៣។

94 free

តាមតារាងតួលេខក្រសួងធនធានទឹក និងឧត្តុនិយម បានឱ្យដឹងថា សម្រាប់ការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវវស្សាឆ្នាំ២០២៣ គឺទទួលបានចំនួន២,២០២,៩៧៣ហិកតា ស្មើនឹង៨៤.៣២ភាគរយ៕

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...