ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះបារីនាំចូល គោលដៅលក់ក្នុងស្រុក

94
0 861

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែម ចំពោះបារីនាំចូល។

94 free

សេចក្ដីណែនាំ បានឲ្យដឹងថា ក្នុងគោលដៅពង្រឹងការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែម ឲ្យមានតម្លាភាព និងសង្គតិភាព ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សូមណែនាំដល់គ្រប់ម្ចាស់សហគ្រាស ដែលប្រកបអាជីវកម្មនាំចូលបារី ឬចែកចាយបន្តបារីនាំចូល ទាំងអស់ អំពីនីតិវិធីនៃការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែម (អតប) ដូចខាងក្រោម៖

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...