ក្រសួងមហាផ្ទៃ ណែនាំឱ្យតំណាងស្ថាបនិកគណបក្សជាតិយើង ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះគណបក្សខ្លួនឡើងវិញ

94
0 8,556
94 free

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ លោក អ៊ឹម សូនិត តំណាងស្ថាបនិក «គណបក្សជាតិយើង» ដែលសរសេរជាអក្សរកាត់ គ.ជ.យ ត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះគណបក្សរបស់ខ្លនឡើងវិញ ក្នុងការស្នើសុំបង្កើតគណបក្ស និងត្រូវបញ្ជាក់អត្ថន័យ នៃព្យព្ជានៈ” ម.ប. យ” នៅក្នុងសញ្ញាសម្គាល់របស់គណបក្សខ្លួនផងដែរ៕

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...