លោកស្រី ភែតងតាន ស៊ីណាវ៉ាត កូនស្រីនិងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្រ្តីរបស់បក្សភឿថៃ បាននិយាយថា លោកថាក់ស៊ីនដែលជាឪពុកទំនងជានឹងវិលមកកាន់ប្រទេសថៃនៅខែកក្កដាក្រោយ

94
0 358
94 free

ប្រទេសថៃ៖ កូនស្រីនិងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្រ្តីរបស់បក្សភឿថៃ លោកស្រី ភែតងតាន ស៊ីណាវ៉ាត បាននិយាយថា អតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃលោក ថាក់ស៊ីន ដែលជាឪពុកទំនងជានឹងវិលមក កាន់ប្រទេសថៃនៅខែកក្កដាក្រោយ តែកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់មិនត្រូវបានបញ្ជាក់ទេ។

 

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...