ក្រសួងព្រមានលុបអាជ្ញាបណ្ណចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ សមាគមអ្នកសារព័ត៌មាន និងស្ថានីយទូរទស្សន៍ដែលបានចុះបញ្ជីតែមិនដំណើរការ

94
0 20
94 free

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងព័ត៌មានព្រមានលុបអាជ្ញាបណ្ណចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ សមាគមអ្នកសារព័ត៌មាន និងស្ថានីយទូរទស្សន៍ដែលបានចុះបញ្ជីតែមិនដំណើរការ៕

94
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
ក្បាលខាងលើវេបសាយ
Loading...